Sammenslåing med NTF

Vidar Schei 12.02.2019 Nyheter
Dette er avtalen om sammenslåing mellom Transport og Fellesforbundet

Foreningene og bransjerådene består. NTF-medlemmene mister heller ikke advokat- og reiseforsikringen sin. Forsvinner gjør derimot taket på kontingenten.

Torsdag ettermiddag fikk Transportarbeiderforbundets forbundsstyre se avtalen som regulerer hva som skal skje dersom NTFs ekstraordinære landsmøte 8. mai neste år vedtar at forbundet skal bli en del av Fellesforbundet.

Arbeidet med selve avtaleteksten og bakgrunnsdokumentene for avtalen har det vært jobbet med i grupper med medlemmer fra begge forbund siden i sommer. Selve avtalen er på åtte sider, mens grunnlagsdokumentene utgjør 155 sider.

Bestemmer selv
Avtalen sier klart at en fusjon mellom de to forbundene organisasjonsmessig kun vil berøre hovedkontorfunksjonene i de to forbundene.

Det betyr at de per dags dato 20 transportarbeiderforeningene landet rundt vil videreføres, og at de vil få de samme rettighetene som avdelingene i Fellesforbundet. Det inkluderer også å sette størrelsen på den lokale tilleggskontingenten foreningene tar.

Eventuelle sammenslutninger mellom NTFs foreninger og Fellesforbundets avdelinger må basere seg på frivillighet fra begge parter.

Det er imidlertid klart at overføringene til NTFs foreninger fra forbundet sentralt vil gå noe ned. I dag får NTF 0,4 prosent av den sentrale kontingenten overført. Fra 1. juni vil den bli på 0,32 prosent slik vedtektene i Fellesforbundet sier. Foreningene vil imidlertid få en overføring fra finansinntektene til Fellesforbundet per yrkesaktivt medlem som reduserer forskjellen betraktelig.

Det er også enighet om at Fellesforbundets vedtekter skal gjelde for klubber og foreninger som nå er hjemmehørende i NTF. Det betyr blant annet at på foreningenes årsmøter i 2020 må foreningene bytte navn til «Fellesforbundet avdeling xx, foreningsnavn».

I Fellesforbundet har for øvrig utviklingen gått i retning av færre avdelinger som favner flere bransjer. Målet har vært å få mer slagkraftige avdelinger med større kapasitet og kompetanse. Disse sammenslåingen har skjedd frivillig.

Viderefører bransjerådene
Heller ikke bransjerådene røres – i første omgang. Avtalen sier at de bransjerådene som er etablert i dag vil fortsette som bransjeråd også i Fellesforbundet til og med den inneværende tariffperioden som utløper i 2020. Hva som skjer etter det, sier ikke avtalen noe om. Derimot vil de bransjerådene som eksisterer ha samme mulighet til å arrangere bransjekonferanser som Fellesforbundets tariff- og bransjeråd.

Det virker også litt uklart hva som skjer med NTFs ungdomsutvalg etter sammenslutningen. Avtalen sier kun at det skal oppnevnes en ungdomsrepresentant fra NTF til det sentrale ungdomsutvalget i Fellesforbundet.

Virksomhetsoverdragelse
Partene er også enige om at fusjonen er å se på som en virksomhetsoverdragelse. Dette får effekt for de ansatte og tillitsvalgte på forbundets hovedkontor i Oslo.

De kontoransatte skal i henhold til avtalen så langt som mulig være sikret likeverdig arbeid som de har hatt i NTF, mens de tillitsvalgte som utfører arbeid tilsvarende de ansatte sekretærene i Fellesforbundet blir ansatt som sekretærer, og godkjennes samtidig som tillitsvalgte.

I perioden fram til Fellesforbundets landsmøte i oktober 2019 vil imidlertid en person fra NTF tiltre den valgte ledelsen i Fellesforbundet som forbundssekretær. Denne forbundssekretæren vil ikke få stemmerett, men forbundssekretærens synspunkter skal tillegges avgjørende vekt i saker som gjelder NTFs områder spesielt.

Det er også tatt høyde for at de fra NTF som kunne vært direkteansatt som rådgivere eller i lederstillinger i Fellesforbundet skal ansettes.

60 delegater på landsmøtet
NTF er foruten den nevnte forbundssekretæren også sikret fire forbundsstyremedlemmer og fem representanter i Fellesforbundets representantskap i overgangsperioden fra sammenslutningen 1. juni neste år til Fellesforbundets landsmøte i oktober 2019.

Disse er det NTF selv som oppnevner. Alle disse vil få tale- og forslagsrett, men heller ikke disse vil få stemmerett, siden det ikke er mulig i henhold til Fellesforbundets vedtekter.

Siden NTF får 50 delegater utover det på landsmøtet, betyr det at forbundet er sikret 60 delegater på landsmøtet.

Egen forsikringskontingent
Transportarbeiderforbundet har i dag tak på medlemskontingenten, og det samme har vært foreslått på flere av de siste landsmøtene til Fellesforbundet av avdelinger med høytlønte medlemmer. Dette har imidlertid ikke vært i nærheten av å få flertall, da motargumentet har vært at kontingenten skal være solidarisk.

NTF sine medlemmer vil derfor få kontingent uten tak fra 1. juni 2019. I utredningen som NTF har gjort, er det regnet ut at kontingenten vil bli billigere for alle medlemmer fra NTF som tjener opp til drøyt 48.500 kroner i måneden, men inntil medlems- og kontingentsystemet er samkjørt for NTF-medlemmene vil medlemmene i en overgangsperiode betale kontingent som i dag.

Det er også klart at forsikringsordningene NTF har ikke vil bli videreført akkurat som i dag. Årsaken er at NTF har både reise- og advokatforsikring som en del av det kollektive tilbudet. Det har ikke Fellesforbundet. Derfor vil innboforsikringen, grunnforsikringen og fritidsforsikringen bli dekket gjennom kontingenten til Fellesforbundet, mens de som allerede har reise- og/eller advokatforsikring får videreført denne gjennom en egen forsikringskontingent. Det vil imidlertid ikke bli mulig å inngå disse forsikringene for nye medlemmer kollektivt etter 1. juni neste år.

Enstemmig vedtatt
Forbundsstyret vedtok 11.november 2018 enstemmig å godkjenne sammenslutningsavtalen. Den skal nå ut i behandling i de to forbundene.