Slo tilbake kutt i sykelønna
- flere gjennomslag for LO

Vidar Schei 11.02.2021 Nyheter
LO er svært fornøyd med å ha fått fjernet flere av de mest usosiale forslagene som regjeringens ekspertgruppe kom med i første omgang.

- Det aller viktigste for oss og de andre arbeidstakerorganisasjonene har vært å få bort forslaget om kutt ned til 80 prosent i sykelønna, sier LOs 1. nestleder, Peggy Hessen Følsvik.
- I det hele tatt fikk LO betydelig gjennomslag for en tenkning som vektlegger de mange positive sidene ved den norske sykelønnsordningen og at den virker arbeidsinkluderende, legger LO-nestlederen til.

Utvalgets flertall foreslår videre en delvis forskyvning av arbeidsgivers finansieringsansvar for sykepenger, slik at korttidsfravær blir billigere og langtidsfravær blir dyrere. Tanken er å styrke arbeidsgivers insentiver til å gjennomføre tiltak som motvirker arbeidstakers langtidsfravær. LO gikk mot disse forslagene og fremmet som eneste medlem i utvalget dissens fordi det med høy sannsynlighet vil gjøre det vanskeligere å inkludere utsatte grupper i arbeidslivet.

- Det er helt åpenbart at dette kan ramme flere grupper. Hvis Per og Kari står likt ved en jobbsøknad, er det statistisk Kari som har størst sjanse for å ha langtidsfravær. Vi vet hvem de fleste arbeidsgivere da vil velge, sier Hessen Følsvik.

Sysselsettingsutvalget foreslår også å innføre forsøk med en ny form for arbeidsrelatert uføretrygd der en kan være gradert uføretrygdet og arbeide med en lavere lønn, tilpasset ens produktivitet og arbeidsevne.

- LO kan ikke akseptere dette forslaget og har fremmet en dissens som eneste medlem av utvalget. Det å bestemme en persons arbeidsproduktivitet som grunnlag for den trygdejusterte lønnen, er en komplisert, om ikke umulig oppgave. Dette er en måte å måle mennesker på som vi ikke kan stå inne for. Ordningen kan smitte og lede til et press for lavere lønn for andre sårbare grupper, sier LO-nestlederen.

LO går mot forslaget om å gjøre det vanskeligere for unge mennesker å motta arbeidsavklaringspenger og fremmet også her en dissens.

- Dette forslaget følger opp både ekspertutvalgets og den borgerlige regjeringens aktive innsats for å svekke denne ordningen, særlig for unge. Mange av de unge vil kunne havne i en meget vanskelig økonomisk situasjon, som vil gjøre livet enda vanskeligere for dem. Det er ikke greit, sier Peggy Hessen Følsvik.

Når det gjelder kompetanse, kvalifisering, og ikke minst anerkjennelsen av mekanismene i den norske arbeidslivsmodellen, er LO godt fornøyd med konklusjonene i rapporten.

Les utfyllende notat om LOs standpunkter til rapporten her!