De viktigste datoene i hovedoppgjøret 2022!

Vidar Schei 01.02.2022 Nyheter
Fellesforbundet ønsker at hovedoppgjøret i 2022 blir et forbundsvist oppgjør, og det blir nok flertall for det på LOs representantskapsmøte den 22.februar 2022!

Årets lønnsoppgjør blir derfor mest sannsynlig forbundsvist. Det er også den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor.

I forbundsvise lønnsoppgjør forhandler det enkelte LO-forbundet med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg.

I 2021 var det et mellomoppgjør, og da ble det forhandlet samordnet og kun om lønn. LO og NHO forhandlet på vegne av hele medlemsmassen.

Dette er frontfaget

I et hovedoppgjør er det derfor ikke bare mulig å ta opp økt lønn. Det er også mulig å endre bestemmelser i tariffavtalen angående arbeidstid, velferdspermisjoner og ulike tillegg.

Ved forbundsvise oppgjør, som Fellesforbundet anbefaler LO å gjennomføre i år, er det forhandlinger først over Industrioverenskomsten mellom Fellesforbundet og NHO-foreningen Norsk Industri, dette kalles frontfaget.

Konkurranseutsatt industri mekler først, og resultater der vil være en retningsgivende ramme for alle andre oppgjør, blant annet i staten og kommunene.

Det er administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri og forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet som skal lede an i forhandlingene og meklingen.

Hvis partene ikke blir enige, fortsetter de hos riksmekleren. Så mye som 100 overenskomster kan havne på riksmeklerens bord.

I forrige hovedoppgjør var nesten hundre overenskomster innom riksmeklerens kontor før de ble løst.

Det er ikke lov å starte en streik før partene har vært i mekling hos riksmekleren. Her følges en nøye fastlagt prosedyre før det blir enighet eller streik.

I forrige hovedoppgjør var det streiker både blant lærerne og sykepleierne.

Når gjelder den nye lønna fra?

Lønnsforhandlingene kan dra ut i tid, men tidspunktet for når forhandlingene er ferdige vil ikke være avgjørende for når den nye lønna gjelder fra. Det er derimot reguleringsdatoen for tariffavtalen.

Hvis det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen. Ergo: Du vil få etterbetalt lønnstillegg fra denne datoen.

Det er i forhandlingene at partene blir enige om når lønnstillegget skal gjelde fra. Du får uansett etterbetalt fra den datoen de blir enige om.

For noen gjelder etterbetalingen av lønnstillegget fra 1. april, mens andre tariffavtaler har fastsatt 1. mai som virkningsdato.

Mye usikkerhet i årets oppgjør

Den økonomiske utviklingen med stigende renter, høye strømpriser, ved siden av at det ble reallønnsnedgang i fjor, vil gjøre dette oppgjøret vanskeligere. Derfor er det vanskelig å angi en dato for når årets forhandlinger er i mål.

Hvis ikke oppgjøret løses i forhandlingene, vil oppgjøret gå til streik. Ingen av partene ønsker i utgangspunktet å streike, men noen ganger er det det eneste våpenet for å få motparten til å forstå alvoret, og for å få til løsninger i fastlåste situasjoner.

Bildet under er fra hovedoppgjøret 2020:

Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Jørn Eggum (Fellesforbundet) overleverer krav og motkrav til hverandre.

Datoer for årets oppgjør

Her er noen av de viktigste datoene i årets hovedoppgjør:

7.–9. februar: Seminar i LOs inntektspolitiske utvalg der LOs linje i tariffoppgjøret blir bestemt. Inntektspolitisk utvalg er det utvalget som legger linja for tariffoppgjøret. Utvalget består av LOs leder og nestledere, lederne for de ti største forbundene, samt leder av LO Stat.

18. februar: Foreløpig rapport fra det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) blir offentliggjort.

TBU skal bidra til at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. Da unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut. Utvalgets foreløpige hovedrapporter er grunnlaget for lønnsoppgjøret i 2022.

22. februar: LOs representantskap vedtar oppgjørsformen og endelige krav til tariffoppgjøret.

Fellesforbundet

9. mars: Forhandlingsstart for tariffoppgjøret med kravoverrekkelse. De to sjefforhandlerne Jørn Eggum (Fellesforbundet) og Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) overleverer permene med krav og motkrav til hverandre. Delegasjonene setter seg til forhandlingsbordet.

1. april: Hvis partene ikke blir enige i forhandlingene, vil oppgjøret gå til mekling. Den ledes av riksmekler Mats Wilhelm Ruland.

8. april: Mulig frist for Fellesoverenskomsten for Byggfag

De øvrige oppgjørene er ikke avtalt ennå.

KS-oppgjøret (Kommunene unntatt Oslo)
6. april: Forhandlingsstart. Forbundene i LO Kommune starter forhandlinger med arbeidsgiverne i KS om lønnsoppgjøret for ansatte i kommunene.
Frist: 30. april klokka 24.00

Oslo kommune
Oppstartdato er ikke avtalt, men fristen for en forhandlingsløsning er det samme som for de andre kommunene: 30. april klokka 24.00

Oppgjøret i staten
20. april: Forhandlingsstart. Partene er hovedorganisasjonen til ansatte i staten, LO Stat, og arbeidsgiverne i staten, representert ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Frist: 30. april klokka 24.00

Spekter-oppgjøret:
5.–6. april: Spekter A-del som gjelder alle. Her skal det også avtales datoer og framdrift for forhandlingene ute i de enkelte virksomhetene, de såkalte B-delene. I tillegg skal det avtales datoer og framdrift for forhandlingene i helseforetakene (A1 og A2-forhandlingene).

26.–28. april: Forhandlinger mellom EL og IT Forbundet og arbeidsgiverforeningen Nelfo om Landsoverenskomsten for Elektrofag (LOK). Den gjelder for 18.000 arbeidstakere og er den største avtalen innen EL og IT.

28.–30. april: Statsoppgjøret
10.–11. mai: IKT-overenskomsten/Abelia
9.–11. mai: Heis/HLF – Nelfo
23.–25. mai: Energioverenskomsten/Energi Norge
23.–24. mai: Energiavtalen
De øvrige oppgjørene er ikke avtalt ennå.
Forhandlingsdatoer for LO-forbundene Handel og Kontor, Industri Energi og Arbeidsmandsforbundet er ennå ikke avtalt.