Czym jest pozew zbiorowy?

Czasami pracownicy mają roszczenia finansowe względem firmy, które są zbyt niskie, żeby udać się z nimi do sądu w pojedynkę. Pomimo tego kwota może być wysoka, jeśli roszczenia ma większa grupa pracobiorców. W taki przypadku dobry rozwiązaniem może być pozew zbiorowy.

Roszczenia płacowe i odsetki za zwłokę w wypłacie mogą opiewać na wysokie kwoty. Mogą to być na przykład podwyżki płac, które nie zostały wypłacone większej grupie pracowników. Kiedy podwyżki nie zostają wypłacone na czas, naliczane odsetki wynoszą 10,75%. Jeśli brak wypłaty wynosi na przykład 10 000 koron na pracownika, a pracowników jest 1000 wtedy dodatek do wynagrodzenia wraz z odsetkami jest bardzo wysoką kwotą.

Odsetki za zwłokę w wypłacie działają jak bicz ustawowy. Pracodawca może czuć się bardziej zobowiązany do zapłaty w terminie, jeśli wie, że roszczenia finansowe wraz z odsetkami będą ścigane z urzędu.

Jeśli pracodawca przedłuża wypłatę zaległej podwyżki przez 6 miesięcy wtedy łączne odsetki dla 1000 pracowników z powyższego przykładu będą wynosiły 537 000 koron, w dodatku do tego dochodzą same zaległe podwyżki w łącznej kwocie 10 000 000 koron.

Dlaczego lepiej dochodzić takich roszczeń w ramach pozwu zbiorowego?

Dlatego, że pojedynczy pracownicy często nie mają środków, żeby pozwać pracodawcę na własną rękę. Pozew zbiorowy daje możliwość pracownikom i innym grupom społecznym łatwiejszy dostęp do sądów. To sprawia, że jest to skuteczny środek nacisku w celu wyegzekwowania zaległych płatności.

Czym właściwie jest pozew zbiorowy?

Jeśli kilka osób ma dokładnie takie same roszczenia, wobec tego samego kontrahenta lub tych samych kontrahentów, wtedy te osoby mogą połączyć te roszczenia w formie pozwu. Nazywa się to pozwem zbiorowy i jest uregulowane w rozdziale 35 ustawy o sporach (tvisteloven).

W przypadku pozwu zbiorowego łatwiej uzyskać rozwiązanie w sprawach na drodze sądowej, które dotyczą większej ilości osób. Może to dotyczyć niskich kwot, jak te opisane w powyższym przykładzie, ale może też dotyczyć większych roszczeń.

Korzyści pozwów zbiorowych

Istotą pozwu zbiorowego jest to, że koszty bieżące i wkład jednostki jest minimalny. Koszty procesu są pokrywane przez reprezentanta grupy (na przykład związek zawodowy) lub dzielone są pomiędzy wszystkich pozywających. Sprawa też odbywa się szybciej, bo nie ma potrzeby przejścia przez spotkanie w radzie pojednawczej (forliksrådet), bo ta nie rozpatrza pozwów zbiorowych.

Otrzymujesz w ten sposób skuteczny środek dochodzenia roszczeń wobec dłużników w sprawach, w których wiele osób ma podobne roszczenia.

Warunki pozwu zbiorowego

Istnieją pewne warunki wniesienia pozwu zbiorowego. Po pierwsze, wszystkie roszczenia muszą być z zakresu, które dany sąd może rozpatrzyć zgodnie z takimi samymi procedurami.

Ponad to sąd musi uznać, że pozew zbiorowy jest najlepszym rozwiązaniem w danym przypadku. Należy również mieć wyznaczonego przedstawiciela grupy.

Kto może złożyć pozew zbiorowy?

Pozew zborowy może być wniesiony przez kogokolwiek, kto spełnia warunki do bycia członkiem poszkodowanej grupy. Mogą to też być związki, stowarzyszenie lub instytucje publiczne, których zadaniem jest promowanie poszczególnych interesów. Pozew musi być zgodny z ich celem i działalnością.

Związki zawodowe mogą na przykład wnieść pozew zbiorowy w imieniu swoich członków. Związki mogą być także przedstawicielem grupy w takim przypadku.

Kto może być członkiem grupy w przypadku pozwu zbiorowego?

Główną zasadą pozwu zbiorowego jest to, że obejmuje on tylko osoby zarejestrowane jako członek grupy. Poszczególne osoby muszą aktywnie zarejestrować się jako członek grupy w terminie wyznaczonym przez sąd. Sąd musi także rozpatrzyć, czy zameldowana osoba ma roszczenia, które są z zakresu pozwu zbiorowego. Jak tylko zarejestrowana osoba zostanie zatwierdzona jako członek grupy, zostanie ona wpisana do rejestru grupy w danym sądzie.

Sąd może także postanowić, że osoby, które mają roszczenia z zakresu pozwu zbiorowego mogą być członkami grupy bez potrzeby rejestracji. Warunkiem takiego postanowienia jest to, że roszczenia poszczególnych osób są na tyle niskie, że nie można oczekiwać, żeby każda osoba dochodziła ich indywidualnie. Ponadto roszczenia w takim przypadku nie mogą wymagać indywidualnego dochodzenia. Opcjonalnie, w takich przypadkach, można zrezygnować z przynależności do grupy poprzez skontaktowanie się z sądem.

Koszty prawne

Reprezentant grupy ma prawo i obowiązek, jeśli chodzi o koszty prawne. Członkowie grupy ponoszą koszty tylko wtedy, jeśli jest to warunkiem rejestracji. Jeśli zażąda tego strona wnosząca pozew, sąd może ustalić jako warunek zapisania się, że członkowie grupy będą odpowiedzialni za opłatę danej kwoty maksymalnej.

Czy powinniśmy składać więcej pozwów zbiorowych?

Istnieje kilka rodzajów spraw, które można rozwiązać na drodze procesu zbiorowego. Jest to mniejsze obciążenie dla jednostki, a także systemu sądowego.

Pozwy zbiorowe mogą skutecznie przyczynić się do tego, że mali wierzyciele (jak pracownicy) mogą odzyskać należne im wypłaty od dużych dłużników (pracodawca, NAV). Swoisty układ Dawid przeciwko Goliatowi, który powinien być używany, jeśli tylko jest to możliwe.

Na podstawie artykułu adwokatów LO https://www.lo.no/hva-vi-mener/lo-advokatene/nyheter-fra-lo-advokatene/gruppesoksmal–mange-bekker-sma-gjor-en-stor-a/