Fagforeningsfradraget

Fra 14 mars vil Skatteetaten starte utsendelse av skattemelding (selvangivelsen) for formues- og inntektsskatt til lønnstakere og pensjonister. Det blir sendt ut fortløpende til og med 31 mars, så alle får ikke skattemeldingen samtidig. Som medlem i en fagforening har du krav på fagforeningsfradraget, så det er viktig at du sjekker om det er registrert.

Kort historie

Fradraget for fagforeningskontingent ble innført i 1977. Da var fradraget på 1.400 kroner. Innføringen av fagforeningsfradraget bidro til å styrke arbeidernes posisjon og gi dem bedre beskyttelse.

Siden den gang har fagforeningsfradraget blitt justert og tilpasset til ulike endringer i samfunnet og arbeidslivet. I de senere årene har fradraget blitt økt for å bedre kompensere for kostnader ved medlemskap i fagforeninger og organisasjoner. I perioden 2001 til 2012 ble fagforeningsfradraget økt fra 900 kroner til 3750 kroner. Men siden 2013 har stått stille.

I 2021 var det vedtatt at fra og med 2022 kan du trekke fra inntil 5 800 kroner i skattepliktig inntekt for medlemskap i fagforening eller arbeidstakerorganisasjon og for inntektsåret 2023 kan du trekke fra inntil 7 700 kroner. Opptrapping var en del av det hva AP/SP regjering lovte gjennom Hurdalsplattformen.

Hvem kan få fradraget?

Fagforeningsfradrag er et fradrag i skatten som du kan få dersom du er medlem av en fagforening eller en arbeidstakerorganisasjon. Det er viktig tiltak for å sikre arbeidstakeres rettigheter og styrke deres posisjon i arbeidslivet.

Fagforeningsfradraget reduserer utgiftene med å være fagorganisert og gjør at arbeidstakere vil sitte igjen med mer i skatteoppgjøret. Høy organisasjonsgrad regnes som en forutsetning for den norske arbeidslivsmodellen og trepartssamarbeidet.

Fagforeningsfradrag gjelder alle yrkesaktive lønnstakere som har:

  • blitt trukket via lønnsslipp for fagforeningskontingent til arbeidstakerorganisasjon,
  • betalt fagforeningskontingent direkte til arbeidstakerorganisasjonen.
  • betalt fagforeningskontingent til en arbeidstakerorganisasjon i annen EØS-stat, som har inngått tariffavtale på vegne av medlemmene.

Det er viktig å være klar over at du kun kan trekke fra fradraget dersom du har betalt kontingenten selv. Dersom arbeidsgiveren din betaler kontingenten på vegne av deg, kan du ikke få fradrag

Det er verdt å merke at fradraget kun gir en besparelse på skatten din, og ikke gir deg en direkte økonomisk gevinst. Hvor mye du sparer på fradraget avhenger av din personlige skattesats.