Nye regler for innleie, skal gi trygghet i arbeidslivet.

Nye regler for innleie av arbeidskraft ble innført i Norge 1. april. Dette er noe fagbevegelsen har etterspurt lenge. Det fordi de nye reglene vil være bra for arbeidsmiljøet, sikkerheten, produktiviteten og ikke minst for rekrutteringen. Denne artikkelen vil gi litt bakgrunn for hvorfor vi er for de nye reglene.

Målet med de nye reglene er å styrke grunnbemanningen ved faste direkte ansettelser. De nye reglene vil få slutt på arbeidsgivere som bruker innleie som en permanent bemanningsstrategi på bekostning av direkte og faste ansettelser.

Faste stillinger i stedet for innleie

Hovedregelen i henhold til Arbeidsmiljøloven, er at arbeidsgiver skal ansette i faste stillinger, men det har vært mange mulige unntak og måter å omgå disse bestemmelsene. Nå blir dette kraftig strammet inn på, og resultatet av dette, mener en samlet fagbevegelse, er at flere blir fast ansatte. Så disse innstramningene vil gjøre det vanskeligere å ha innleid arbeidskraft, og alternativet til innleie er faste, hele stillinger.

Slik er de nye reglene:

  1. Det blir forbud mot innleie i bygg og anlegg i Oslofjord-området, nærmere bestemt Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.  
  2. Det blir ulovlig for bedrifter uten tariffavtale å leie inn med begrunnelse av at man har et midlertidig behov. Bedrifter med tariffavtale kan dekke sitt midlertidige behov for arbeidskraft med innleie, hvis de har avtale med tillitsvalgt.  Dette gjelder fagforeninger som har såkalt innstillingsrett.
  3. En arbeidstaker som har vært sammenhengende innleid i mer enn tre år har rett til fast, direkte ansettelse hos innleier.
  4. Skillet mellom hva som er innleie og hva som er entreprise tydeliggjøres. Departementet vil, i samråd med partene, utarbeide en praktisk og juridisk veileder for bruk av innleie og entreprise i norsk arbeidsliv.
  5. Det etableres en godkjenningsordning for bemanningsforetak som reguleres i egen forskrift. 

Trygghet, men også fleksibelt

Det blir fortsatt mulig å leie inn arbeidskraft fra en produksjonsbedrift, slik mange produksjonsbedrifter allerede gjør i dag, og det blir fortsatt lov å leie inn spesialister. Dette sikrer både trygghet, seriøsitet og fleksibilitet.

Men den avgjørende forskjellen blir at nå legges fast ansettelse i en ordinær produksjonsbedrift til grunn.

I bedrifter som har tariffavtale, vil det fortsatt være mulig å leie inn når man har midlertidige behov, men det krever at det er inngått avtale om dette med de tillitsvalgte. Et annet viktig moment her at det kun gjelder for fagforeninger med innstillingsrett. Det betyr at bedriften må ha en tariffavtale med en medlemsorganisasjon som har mer enn 10 000 medlemmer. Det betyr også at de bedrifter som har inngått en «husavtale» eller «lokal tariffavtale» med sine ansatte, fortsatt ikke har lov til å leie inn på grunn av midlertidige behov.

Mer produktivt

Faste ansettelser gir arbeidstakere trygghet og forutsigbarhet med hensyn til fremtidig arbeidssituasjon og inntekt.

Faste ansettelser kan også bidra til mer produktive, omstillings- og konkurransedyktige virksomheter, blant annet fordi det investeres i de ansattes kompetanse.

Både Arbeidstilsynet og fagbevegelsen mener at behovet for innleie er i mange tilfeller et uttrykk for dårlig planlegging og at det medfører til lavere produktivitet.

Målet med disse innskjerpelsene er å forhindre at en henter inn leie-arbeidere til å ta de tyngste jobbene, uten å måtte ta kostnadene, når de blir syke eller skadet. Dokumentasjon fra både Arbeidstilsynet og Sintef viser at denne typen løse tilknytninger øker risikoen for skader og ulykker.

Rekruttering

Bransjer som har fått en altfor høy andel innleid arbeidskraft sliter med rekrutteringen. Det er viktig for LO og Fellesforbundet å gjøre disse bransjene mer attraktive for norsk ungdom.

– Vi må spørre oss hva slags arbeidsliv vi vil ha? Hva slags arbeidsliv er det våre barn og ungdommer skal inn i? De nye innleiereglene er bra for arbeidsmiljøet og vil heve statusen til mange yrker. Faste ansettelser og ryddige lønns- og arbeidsvilkår, gjør det enklere å rekruttere og få flere til å utdanne seg i disse bransjene.

LO mener:

  • At faste og direkte ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Svingende behov for arbeidskraft primært skal dekkes gjennom innleie fra produksjonsbedrifter, ikke fra bemanningsforetak.
  • De nye innleie-reglene markerer et velkomment brudd med en negativ utvikling, som har fått pågå i lang tid. Mange arbeidstakere har i praksis fått svekket rettighetene sine, og muligheten til å være med å bestemme på sin egen arbeidsplass.