Usikker på hvem du skal stemme på?

Nå er det kun noen dager igjen til det er kommune- og fylkestingsvalg i våre to kommuner, Fredrikstad og Hvaler. Fellesforbundet avd. 2 Fredrikstad fagforening håper at alle medlemmer gjør sin innbygger-plikt og stemmer ved årets valg. For dette er et svært viktig valg, et retningsvalg.

Fellesforbundet er av den klare oppfattelsen av at det beste for Fredrikstad og Hvaler er om disse to kommunene fortsatt styres av de rødgrønne partiene. Når du leser videre vil vi nevne noen saker som vi mener er gode grunner til å stemme på de rødgrønne partiene.

Økonomi

Det har vært skrevet og ment mye om hvilken økonomisk situasjon Fredrikstad kommune er i. De borgerlige partiene hevder at kommunen er nær ved å bli satt under administrasjon av statsforvalteren, (satt på robek-lista), men det som er et faktum er at kommunen har gått med overskudd hvert år siden de rødgrønne tok over etter Høyre og Frp tilbake i 2011. Samtidig har gjelden til kommunen også økt, og er nok i området rundt 8 milliarder kroner. Det er et fantastisk høyt tall, og et ubegripelig tall, men for å forenkle dette litt, er halvparten av den gjelden låneopptak for å utbedre vann- og kloakkledningene i kommunen, og betjeningen av denne gjelden gjøres gjennom innbyggernes kommunale utgifter. Den gjelden går ikke ut over driften til kommunen. Tar man og sammenligner med sammenlignbare kommuner, ser en også der at situasjonen til kommunen ikke er så dyster som Høyre og Frp vil ha det til. Gjeldsgraden til Fredrikstad kommune ligger på rundt 92%, og det er bedre en flere kommuner vil ofte blir sammenlignet med. Men samtidig er økonomien noe av det som det blir viktigst å arbeide med fremover, den må bedres.

Les mer her: Det er viktig å ha stålkontroll på gjeldsutviklingen

Derfor blir det viktig at de rødgrønne får fortsette det arbeidet det har jobbet med siden 2011, for siden da har økonomi stått høyest på dagsorden. I tillegg har de rødgrønne med Siri Martinsen (Ap) i spissen jobbet iherdig opp i mot storting og regjering for å få til en endring av inntektssystemet til norske kommuner, slik at dette blir mer rettferdig. For slik det er nå, kommer de fleste kommuner i Østfold dårlig ut av dagens system, og Fredrikstad alene får årlig 250 millioner mindre enn sammenlignbare kommuner. Klarer mann å få endret dette, vil de økte overføringene bety svært mye for økonomien og den utviklingen vi ønsker for vår kommune fremover. Høyre i Fredrikstad er ikke villig til å kjempe for en slik endring av inntektssystemet, for de synes synd på de rike kommunene som mister litt av sine inntekter til de fattigste kommunene.

Les mer her: Trist at Høyre ikke vil bidra til at Fredrikstad får rettferdige inntekter

Velferdstjenester i offentlig regi?

Det er ingen tvil om at Fellesforbundet er i mot at velferdstjenester skal settes ut på anbud eller skal privatiseres. Her har spesielt Høyre et ønske om at flere kommunale tjenester, også velferdstjenester skal også drives av private selskaper. Fellesforbundet mener at velferdstjenester er noe av det viktigste kommunen driver med og det skal driftes i egen regi. Det skaper de beste tjenestene, gir større trygghet for brukerne, de ansatte og pårørende. Det skal ikke være noen hvilepute at det offentlige har disse tjenestene i egen regi, en må stadig se på forbedringer, bruke ny teknologi og mye metoder. Men det gjøres best i egen regi, i samarbeid med de tillitsvalgte, de ansatte, pårørende og brukerne.

Fagbevegelsen har også lenge hevdet at den eneste grunnen til at de borgerlige ønsker de private inn i offentlige velferdstjenester er for å spare på lønns- og pensjonsutgifter til de ansatte, fordi de private er ikke mer effektive eller løper raskere enn de ansatte i det offentlige. Dette har Høyre i flere år hevdet ikke stemte med sannheten, og at de som jobbet hos de private tilbyderne mange ganger tjente mer enn de offentlig ansatte. Nå nylig offentliggjorde velferdstjenesteutvalget sin rapport som viser at i snitt har ansatte hos private tilbydere 9-10 % dårligere lønn og pensjon enn i offentlig sektor. Høyre har i etterkant innrømmet at de har snakket «uriktig» men de mener at egne tall viser at forskjellen «kun» er på 2 %.

Les mer her: Høyre innrømmer: – Jeg var for bastant

Klart det er utfordringer med velferdstjenestene i Fredrikstad kommune, mye riktig er gjort, og det er gode planer fremover for å forbedre dette ytterligere. Debatt om antall sengeplasser har blitt den store debatten i Fredrikstad, og det er en svært liten del av hva dette egentlig omhandler, og gir et unyansert bilde av problematikken i Fredrikstad. Derfor mener vi i Fellesforbundet at velferdstjenestene skal drives i egen regi, og at de rødgrønne er de beste til å videreutvikle tjeneste vi allerede har i Fredrikstad.

Selge arvesølvet?

Fellesforbundet mener at de verdier som kommunen eier eller er medeiere i, tilhører innbyggerne i Fredrikstad. Dette er verdier som skal komme alle til gode, og ikke skal selges for å «oppfylle» ideologiske verdier eller valgkamp-løfter. Høyre i Fredrikstad har dessverre gått til valg på å selge det meste av det kommunen eier som de ikke har behov for akkurat nå. Men det er akkurat nå, men det kan være at det er behov for dette på lengre sikt. I tillegg ønsker Høyre å selge kommunens interesser i Fredrikstad Energi (FEAS), og andre selskaper, for de ideologisk mener at kommunen ikke er egnet til å forvalte og eie slike selskaper. Det er vi helt uenige i. Kommune-Norge har vist gjentatte ganger at kommunene er gode og fornuftige eiere av selskaper og flinke til å forvalte sine eierinteresser. Det klarer vi også i Fredrikstad.

Les mer her: Derfor vil Høyre selge aksjene i Fredrikstad Energi

Les mer her: Med Høyre blir Fredrikstad en NEI-kommune

Sende ansatte inn i usikkerhet?

De utfordringer Fredrikstad kommune står ovenfor, mener Fellesforbundet ikke løses ved å kutte i lønnsbudsjettene til Fredrikstad kommune. I sine alternative budsjettforslag har Høyre og Frp lagt frem planer om å redusere lønnsbudsjettet i Fredrikstad med over 300 millioner kroner. Det vil si at dette berører rundt 350 til 400 stillinger i kommunen. Høyre er tydelige på at de ikke skal si opp noen, men at denne reduksjonen skal skje ved naturlig avgang, og at de som slutter ikke blir erstattet. Det er en veldig dårlig trøst for de ansatte i kommunen som blir igjen, for arbeidsoppgavene forsvinner ikke selv om antall ansatte reduseres. Det betyr at de som blir igjen må løpe raskere, jobbe mer for å dekke inn de stillingene som ikke blir erstattet. Noe som igjen vil føre til økt sykefravær, at flere søker seg bort i fra kommunen, og som vil gi en svært negativ utvikling, i tillegg til at kommunen mister dyktige fagarbeidere til kommunene rundt oss. Dette kan gi uopprettelige skader på kommunen, tjenestene og de ansatte. Slik kan vi ikke leke med kommunens ansatte, de skal ha trygge og gode jobber, ikke gå en usikker tid i møte med oppsigelser, merarbeid og stress, og mer stoppeklokke-mentalitet. Derfor må de rødgrønne få fortsette å styre kommunen, og samtidig jobbe for å bli mer effektive og se på nye løsninger, metoder og teknologi, for å få høyere kvalitet på tjenestene. Og det må satses på de ansatte, mer etter- og videreutdanning. De ansatte er kommunens største ressurs.

En by i en utrolig utvikling?

Det har skjedd mye i byen og kommunen vår siden de rødgrønne tok over etter Høyre og Frp i 2011. Det har vært en rivende utvikling av boliger og næring i og rundt sentrum. Byen har blitt lagt merke til i resten av landet, og utover landegrensene. Det har blitt gratis ferger, og et fergetilbud som er i stadig utvikling, og fortsatt gratis. De rødgrønne med Arbeiderpartiet i spissen har tatt næringslivet på alvor, og i godt samarbeid med Fredrikstad Næringsforening har de satt Fredrikstad på kartet og gjort vårt område attraktivt sted å etablere seg og starte opp virksomhet. De siste årene ser vi også at antall jobber i byen øker, etter mange år med negativ utvikling. Mange spennende planer ligger på trappene, blant annet Viken Park, som kan skaffe kommunen tusenvis av nye arbeidsplasser. Denne utviklingen må ikke stoppe opp. Fellesforbundet har vært i kontakt med mange i næringslivet i Fredrikstad som er oppriktig bekymret hvis Høyre kommer til makten, redde for at denne utviklingen stopper opp. Dette er også en veldig god grunn for at de rødgrønne skal få fortsette å styre og at de fortsetter denne utviklingen.

Les mer her: Dette partiet har det beste programmet for Fredrikstad sentrum, mener norsk organisasjon

En fattigere kommune?

Ser en nøye på partiprogrammet til Høyre og Frp, ser en at deres medisin for kommunen er at kommunen kun skal gjøre de tjenestene som er lovpålagt. Da er det lett å anta at de tjenestene som kommunen i dag tilbyr, som ikke er lovpålagte går en svært usikker fremtid i møte med en borgerlig konstellasjon ved makta i Fredrikstad. Det er tjenester som er innenfor kultur, fritid og fritidsklubber, Fredrikstad kino for å nevne noen av de tjenestene som i dag ikke er lovpålagt. Ved å ha en kommune som kun tilbyr lovpålagte tjenester, blir vi en fattigere kommune. Samtidig er det viktig for en kommune og en by i vekst å ha et riktig og mangfoldig kulturtilbud og kulturelle aktiviteter. Det er det som gjør at man velger Fredrikstad fremfor andre steder rundt Oslo-fjorden. Brød og sirkus til folket er viktig. DEt har de rødgrønne partiene skjønt.

En investering for fremtiden?

Arena Fredrikstad og en ny videregående skole, Fredrik II, er etter Fellesforbundet mening svært viktig at blir bygget i løpet av nær fremtid. Det har vært et hett tema under valgkampen dette med Arena Fredrikstad, om kostnader og hvem som har evnen til å gjennomføre et slikt prosjekt. Arena Fredrikstad vil ikke bare bli en viktig arena for Stjernen Hockey, men det vil bli en hall som vil bli viktig i forhold til konserter, messer og andre større arrangementer, det vil bli en hall for vil ha nasjonal betydning. At den nye videregående skolen også legges ved denne arenaen vil også bety mye for den videre utvikling av sentrumsområdene i Fredrikstad. Fellesforbundet mener byggingen av arena Fredrikstad er en investering i fremtiden. Derfor er det viktig at de rødgrønne får beholde makta, og at det ikke blir mer vingling, slik det vil bli med Høyre i denne saken.

Les mer her: Er det bare kostnadene til Arena Fredrikstad som gjelder?

Les også om andre viktige saker Fellesforbundet støtter her!

Stem på våre faglige kandidater!

Fellesforbundet har flere faglig kandidater på valglistene foran dette valget. Under ser du tre kandidater vi håper du som leser dette, vil vurdere å stemme på og sette et kryss ved på valglisten. Eventuelt føre opp som en slenger, hvis du stemmer på et annet parti, enn de disse tre representerer.

Jon Jarrett Nygren (født 1986)

Arbeidsgiver: H Fasader Glassteam AS avd Fredrikstad

Stiller til valg for Rødt Fredrikstad

Nr. 16 på valglisten

Lars Erik Andreassen (født 1979)

Arbeidsgiver: Vekter

Stiller til valg for Sosialistisk Venstreparti

Nr. 2 på valglisten

Vidar Schei (født 1972)

Arbeidsgiver: Fellesforbundet

Stiller til valg for Arbeiderpartiet

Nr. 6 på valglisten

Bruk stemmeretten!

Uansett om du er enig eller uenig med det vi i Fellesforbundet skriver om ovenfor, og om de sakene vi skriver om er viktig for deg, så er det viktigste at du bruker stemmeretten din. Dessverre var stemme deltakelsen i Fredrikstad lav ved forrige kommunevalg, den var nede på kun 58%. Den håper vi blir høyere i dette valget. Så bruk stemmeretten. Uansett hvilket parti du er mest enig med, for ingen finner et parti vi er 100% enige med, du må finne det partiet du er mest enig med. God valg alle sammen, husk å stemme før stemmelokalene stenger på mandag 11.september!