Minstelønnen øker i mange bransjer

Fra 15.juni blir det høyere minstelønn i ni bransjer. Endringen skjer som en følge av at de allmenngjorte minstelønnssatsene blir oppjustert i fra 15.juni. Dette passer spesielt bra for de som skal jobbe i restaurantbransjen nå i sommer.

Når lønnen er allmenngjort, betyr det at partene i arbeidslivet har satt noen minstelønnssatser hele bransjen må forholde seg til, uansett om bedriften har tariffavtale eller ikke, og de som jobber der er organiserte eller ikke. Dette for å få vekk useriøsitet i enkelte bransjer. Det betyr at det med innføring av disse minstelønnssatsene er ulovlig for arbeidsgivere å betale mindre lønn eller gi dårligere arbeidsvilkår, enn det bestemmelsene i allmengjøringen tilsier.

Formålet er å sikre at utenlandske arbeidstakere får like bra lønns- og arbeidsvilkår som norske, og hindre at de norske vilkårene blir dårligere som følge av lavtlønnskonkurranse: altså stoppe sosial dumping.

De nye satsene gjelder i ni ulike bransjer:

 • Godstransport på vei
 • Skips- og verftsindustrien
 • Persontransport med turbil
 • Fiskeindustrien
 • Overnatting, servering og catering
 • Jordbruk og gartneri
 • Bygg
 • Renhold
 • Elektro

Disse endringene skjer nå, som en konsekvens av resultatet etter årets lønnsoppgjør. Endringene i minstelønnssatsene trer i kraft 15. juni, så økningen skal de ansatte merke på første utbetaling etter den datoen – om man bare får betalt minstelønn og ikke allerede har tariffavtale. Det er viktig å lese nøye endringene som nå skjer nedenfor, for det er flere deler av tariffavtalene som er allmenngjorde, men som ikke blir endret på nå.

Godstransport på vei

Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med køretøy med totalvekt over 3,5 tonn (gjelder ikke transport av firmaer sine eigne varer), skal minst ha ei lønn per time på 207 kroner (opp fra 196,50 kroner).

Skips- og verftsindustrien

Arbeidstakere som utfører produksjons-, montasje- og installasjonsarbeid i skips- og verftsindustrien, skal ha ei lønn per time på minst:

 • 204,51 kroner for fagarbeider (opp fra 197,01)
 • 195,54 kroner for spesialarbeider (opp fra 188,04)
 • 186,67 kroner for hjelpearbeider (opp fra 179,17)

Arbeidstakere som er ansatt på bedrift eller fast arbeidssted, som blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften eller den faste arbeidssteden, og der overnatting er nødvendig på grunn av arbeidsoppdraget, skal betales et tillegg per time på:

 • 40,90 kroner for fagarbeider (opp fra 39,40)
 • 39,11 for spesialarbeider (opp fra 37,61)
 • 37,33 for hjelpearbeider (opp fra 35,83)

Persontransport med turbil

Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss (når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse), skal minst ha ei lønn per time på 202,62 kroner (opp fra 194,12).

Fiskeindustrien

Arbeidstakere i fiskeindustribedrifter skal minst ha ei lønn per time på:

 • 220,03 kroner for fagarbeidere (opp fra 213,78)
 • 206,03 kroner for produksjonsarbeidere (opp fra 199,78)

Overnatting, servering og catering

Ansatte innenfor overnattings-, serverings-, cateringvirksomheter og liknende på land skal ha ei lønn per time på minst:

For unge arbeidstakarar:

 • 16 år: 128,58 kroner (opp fra 118,08)
 • 17 år: 138,08 kroner (opp fra 127,58)
 • 18 år: 152,34 kroner (opp fra 141,84)

Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter fire måneder praksis over 18 år: 190,79 kroner (opp fra 179,94)

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:

 • For enkeltrom: 630,83 kroner per måned (opp frå 600,79)
 • For dobbeltrom: 410,30 kroner per måned (opp fra 390,76)

Jordbruk og gartneri

Ferie- og innhøstingshjelp:

 • Arbeidstakere under 18 år: 124,90 kroner (opp fra 114,40)
 • Over 18 år, tilsett inntil 12 veker: 144,90 kroner (opp fra 134,40)
 • Over 18 år, tilsett mellom 12–24 veker: 150,40 kroner (opp fra 139,90)

Fast tilsette arbeidstakere:

 • Ufaglærte arbeidstakere: 164,80 kroner (opp fra 154,30)
 • Arbeidstakere under 18 år: 134,40 kroner (opp fra 123,90)

Bygg

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, skal minst ha ei lønn per time på:

 • For fagarbeidere: 238,30 kroner (opp fra 230)
 • For ufaglærte uten bransjeerfaring: 214,90 kroner (opp fra 207,40)
 • For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 223,80 kroner (opp fra 216)
 • For arbeidstakere under 18 år: 146,50 kroner (opp fra 139)

Renhold

Arbeidstakere som utfører renhold for bedrifter som driver salg av renholdstjenester, skal minst ha ei lønn per time på 216,04 kroner (opp fra 204,54).

Arbeidstakere under 18 år skal minst ha ei lønn per time på 165,05 kroner (opp fra 153,55).

Elektro

Arbeidstakere som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon og liknende, skal ha ei lønn per time på minst:

 • 242,34 kroner for faglærte som utfører fagarbeid (opp fra 234,14)
 • 213,66 kroner for andre arbeidstakere (opp fra 205,46)